Thursday, February 26, 2009

Diwrnod trist heddiw (Mercher) wrth i’r newydd ein cyrraedd fod mab chwech oed David Cameron wedi marw. Bu’r bychan yn dioddef o barlys yr ymenydd ers ei eni.

Cafwyd teyrngedau byr am hanner dydd, adeg holi’r Prif Weinidog, ac yna, yn briodol iawn, diddymwyd gweddill y sesiwn. Dyma’r tro cyntaf i mi weld hyn yn digwydd.

Gobeithio y bydd Mr Cameron a’i deulu rwan yn cael llonydd gan y wasg. Mae gan hyd yn oed y gwleidyddion mwyaf amlwg hawl i dawelwch a phreifatrwydd ar adeg fel hyn.

Mae tri PPS arall wedi ymddiswyddo heddiw mewn gwrthwynebiad i gynlluniau Gordon Brown i breifateiddio rhan sylweddol o’r Post Brenhinol.

Gwaith PPS ydy cynorthwyo ei gweinidog, fel rhyw brentis bach digyflog. Er engraifft, mewn pwyllgor bydd y PPS yn eistedd y tu ôl i’w gweinidog, yn cymryd negeseuon gan y gweision sifil sy’n eistedd y tu allan i’r cylch cyfrin, ac yna eu pasio ymlaen i’w meistres. Wedyn pan fydd ei gweinidog o gwmpas y Ty, yn aml bydd y PPS yn cerdded rhyw hanner cam y tu ôl iddi. Drwy hyn, fel criw, fe gafodd y PPSau y llys enw anffodus bag carriers.

Wedi dweud hynny, bod yn PPS ydy’r cam cyntaf ar yr ysgol seimlyd. A tydi ymddiswyddo chwaith ddim yn gam ffôl, yn arbennig pan fo (mwy na) sibrydion am ddyfodol y gweinidog, neu hyd yn oed dyfodol y Prif Weinidog.

Dychmygwch swyddfa’r Prif Weinidog newydd wedi brwydr digon gwaedlyd i ddisodli ei rhagflaenydd sarug. Ar ôl hir drafod pleserus wrth lenwi’r prif swyddi mae hi’n taro ei llygaid dros swydd y Is-weinidog Dros Faterion Gweinyddol.

Pwy i’w dewis tybed? O ia, beth ydy enw’r PPS yna a ymddiswyddodd dros fater holl bwysig gosod y contract ar gyfer cyflweni pinnau papur i’r gwasanaeth sifil. A dyna ni, mi rwyt ti YN Y LLYWODRAETH!

Mae preifateiddio’r Post yn fater llawer mwy difrifol wrth gwrs. Felly, a fyddwn yn gweld PPS o Gymru yn ymuno â’r tri’r gwron? (am resymau cwbl anrhydeddus wrth gwrs).

Rwy’n Drysorydd ar y Grwp Aml-bleidiol Dros Reilffyrdd yng Nghymru. Tydi hi ddim yn job drom gan nad oes gennym r’un ddimau i wario! (Pe byddem yn grwp dros fancwyr ffaeledig mae’n siwr mai stori fel arall fyddai hi.)

P’run bynnag, rydym yn cynnal cyfarfodydd diddorol iawn. Er engraifft, dydd Mawrth roedd Yr Arglwydd Adonis, gweinidog o’r Adran Drafnidiaeth ger ein bron a hefyd prif swyddogion y cwmniau tren.

Mae’r gwasanaethau oddimewn i Gymru wedi gwella’n sylweddol yn ddiweddar o ganlyniad i waith da Llywodraeth Caerdydd. Hefyd bu gwelliant yn y gwasanaeth o Gymru i Loegr a thu hwnt, yn arbennig wedi cwblhau’r gwaith ar ‘brif lein y gorllewin’ (gorllewin Lloegr a’r Alban hynny yw, o Lundain i Glasgow).

Ac mae lle i obeithio y bydd pethau yn gwella eto gyda dyfodiad llinnell gyflym iawn (LlGI?) tebyg i TGV Ffrainc dros y ddegawd nesaf (er o Lundain i Birmingham [lle arall?] fydd hon yn rhedeg ar y cychwyn)

Un gwyn go fawr fodd bynnag. Yn ôl yr Arglwydd, does dim bwriad i drydaneiddio y prif linellau oddimewn i Gymru, ar hyd arfordir y gogledd ac o Abertawe i’r ffin. Rwy’n deall bydd y lein o Lundain i Fryste yn cael ei huwchraddio a’i thrydaneiddio. Ond bydd y gwirfrau newydd yn troi yn bendant i’r chwith wrth geg dwyreiniol twnel yr Hafren.

Mae hyn yn fy atgoffa o rigwm Harri Webb i’r bont gyntaf dros yr Hafren yn y chwedegau.

Two lands at last united across the waters wide,
And all the tolls collected on the English side.

Ar un wedd does fawr wedi newid dros ddeugain mlynedd nac oes.

No comments: